Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Đôn đốc điều chỉnh, cập nhật mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức
Ngày đăng: 02/12/2023  20:48
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/12/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 6002/BTTTT-CĐSQG gửi các cưo quan Trung ương; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc điều chỉnh, cập nhật mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg.

Theo đó, tại Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm “Cập nhật, chia sẻ dữ liệu về mã định danh điện tử và các thông tin liên quan với Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua Hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam”.

 

Hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam hiện có trên 93 danh mục chính thức đã được tạo lập và liên tục cập nhật, phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

 

Tuy nhiên, qua quá trình rà soát, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy, hiện tại, một số cơ quan, tổ chức nhận được ít văn bản qua môi trường mạng do sự thay đổi, điều chỉnh cơ cấu tổ chức trong khi chưa cập nhật mã định danh điện tử tương ứng. Do vậy, để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu được thông suốt theo quy định của pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý Cơ quan, Tổ chức khẩn trương thực hiện cập nhật mã định danh điện tử mới vào Hệ thống Danh mục dùng chung theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản hồi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Chuyển đổi số quốc gia) để có hướng dẫn kịp thời./.

 

Trịnh Minh