Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Công tác thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Ngày đăng: 02/12/2023  20:52
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/12/2023, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 9452/VPCP-PL gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Theo đó, về Báo cáo của Bộ Tư pháp số 373/BC-BTP ngày 17 tháng 11 năm 2023 sơ kết 05 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, để tiếp tục triển khai thi hành nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả Luật này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục quan tâm chỉ đạo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của người dân; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Điều 3 của Luật Tiếp cận thông tin, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về quyền tiếp cận thông tin; tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường rà soát, sửa đổi, bãi bỏ các quy định pháp luật, các thủ tục hành chính không phù hợp, các giấy tờ không cần thiết; ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường công khai, minh bạch thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, nhất là các lĩnh vực được người dân quan tâm (như đất đai, xây dựng, đầu tư, kinh doanh, lao động, việc làm...).

 

Bộ Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Tiếp cận thông tin và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật này./.

 

Trịnh Minh