Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Định mức KTKT dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực KHCN trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 31/01/2024  22:18
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 31/01/2024, UBND tỉnh Quy định 07 định mức kinh tế - kỹ thuật (KTKT) dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ (KHCN) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Ban hành kèm theo Quyết định là các Phụ lục các định mức KTKT dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực KHCN trên địa bàn tỉnh Kon Tum, gồm: 05 định mức KTKT về kiểm tra ADN và phân tích hàm lượng saponin tổng hợp Sâm Ngọc Linh; 01 định mức KTKT về chứng nhận VietGAP trong lĩnh vực trồng trọt; 01 định mức KTKT về truyền thông, khai thác, ứng dụng nhiệm vụ KHCN, phát triển công nghệ.

 

Định mức KTKT quy định tại Quyết định là cơ sở để xác định đơn giá 07 (bảy) dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực KHCN trên địa bàn tỉnh có sử dụng kinh phí từ NSNN theo phương thức đặt hàng, đấu thầu, giao nhiệm vụ.

 

UBND tỉnh khuyến khích cơ quan, tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực KHCN trên địa bàn tỉnh không sử dụng NSNN áp dụng định mức KTKT ban hành kèm theo Quyết định này.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2024.

 

Cổng TTĐT tỉnh