Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đăk Tô
Ngày đăng: 20/02/2024  20:17
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/02/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 79/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đăk Tô.

 

 

Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch là 50.870,31 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp có diện tích 44.783,27 ha; đất phi nông nghiệp có diện tích 5.598,48 ha; đất chưa sử dụng có diện tích 488,56 ha.

 

Kế hoạch thu hồi các loại đất là 204,94 ha. Trong đó: Thu hồi đất nông nghiệp 160,76 ha; thu hồi đất phi nông nghiệp 44,18 ha.

 

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất là 185,85 ha (diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp).

 

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 7,56 ha (chuyển sang đất phi nông nghiệp).

 

UBND huyện Đăk Tô có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện theo đúng quy định. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt...

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh