Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024
Ngày đăng: 28/02/2024  14:33
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 27/02/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 669/UBND-KGVX về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024.

 

Theo đó, về triển khai Luật Thanh niên năm 2020: UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, các chính sách pháp luật đối với thanh niên theo quy định tại Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 và Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ; tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung Luật và các Nghị định trên đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

 

Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Văn bản số 3816/UBND-KGVX ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

 

Về tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết của HĐND tỉnh; Chương trình, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030.

 

Theo chức năng nhiệm vụ tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của đơn vị, địa phương tại Kế hoạch số 4561/KH-UBND ngày 24/12/2021 để chuẩn bị cho việc sơ kết thực hiện Chương trình vào năm 2025.

 

Về triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam, các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thu thập, tổng hợp, báo cáo theo định kỳ các chỉ tiêu được phân công trong Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 và Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Văn bản số 2713/SNV-XDCQ&CTTN ngày 29/12/2020 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam theo Thông tư số 07/2020/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 

Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh hướng dẫn các đơn vị chuyên môn cấp huyện thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê về thanh niên; chia sẻ dữ liệu thông tin về thanh niên cho các địa phương sau khi có hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương...

 

Trần Huệ - Phi Cường