Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 36 của Chính phủ đối với lĩnh vực tài nguyên nước
Ngày đăng: 29/02/2024  10:32
Mặc định Cỡ chữ
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 1246/BTNMT-TNN ngày 29/02/2024 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐ-CP đối với lĩnh vực tài nguyên nước.

 

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, thời hạn hoàn thành trong tháng 12 năm 2024.

 

Để có cơ sở đánh giá toàn diện thực tiễn thi hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước được quy định tại Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ, sau đây gọi chung là Nghị định số 36/2020/NĐ-CP), phát hiện những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân nhằm đề xuất xây dựng và phương hướng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý Ủy ban tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐ-CP theo một số nội dung chính sau đây:

 

Về tình hình triển khai thi hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP.

 

Các khó khăn, vướng mắc khi triển khai thi hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP và nguyên nhân, biện pháp khắc phục.

 

Đề xuất, kiến nghị nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2020/NĐ-CP.

 

Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP, đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục quản lý tài nguyên nước) trước ngày 02 tháng 4 năm 2024 để tổng hợp./.

 

                                                                                                       Trịnh Minh