Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Triển khai các chỉ tiêu sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2024
Ngày đăng: 05/03/2024  21:06
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/3/2024, UBND tỉnh có Kế hoạch số 748/KH-UBND về việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2024.

 

Theo đó, chỉ tiêu năm 2024 về tốc độ tăng trưởng GRDP của ngành nông nghiệp đạt từ 6,4% trở lên; cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 18-19%.

 

Chỉ tiêu sản xuất trồng trọt: Diện tích lúa 22.540 ha; ngô 4.850 ha; sắn 38.247 ha; cà phê 30.549 ha; cao su 79.173 ha; mía 2.000 ha (trồng mới 800 ha); cây ăn quả 12.565 ha (trồng mới 2.000 ha); mắc ca 3.966ha (trồng mới 500 ha); Sâm Ngọc Linh 2.922 ha (trồng mới 500 ha); dược liệu khác 9.277 ha (trồng mới 1.560 ha); sản lượng lương thực 120.857 tấn, cà phê nhân 69.644 tấn, mủ cao su 97.889 tấn, sắn 608.903 tấn, mía 111.524 tấn.

 

Chỉ tiêu chăn nuôi, thủy sản: Tổng đàn trâu 25.000 con; tổng đàn bò 100.000 con; tổng đàn lợn 192.600 con; sản phẩm thịt hơi các loại 37.300 tấn.

 

Chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp: Trồng mới trên 3.000 ha rừng; tỷ lệ độ che phủ rừng: 63,85%.

 

Chỉ tiêu nông thôn mới (NTM): Phấn đấu có 53 xã đạt chuẩn NTM (trong đó có thêm 05 xã được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2024), có thêm 03 xã NTM nâng cao, có thêm 01 xã NTM kiểu mẫu và huyện Ngọc Hồi đạt chuẩn huyện NTM.

 

Sản phẩm OCOP: Xây dựng thêm 01 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia.

 

Tỷ lệ hộ gia đình ở khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 94%.

 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại kế hoạch.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Lê Hằng - Thanh An