Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Ủy quyền Sở Giao thông vận tải lựa chọn và quyết định phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công
Ngày đăng: 06/03/2024  21:01
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 06/3/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh được quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ.

 

Theo đó, ủy quyền Sở Giao thông vận tải lựa chọn và quyết định phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các công trình đường bộ được UBND tỉnh giao cho Sở Giao thông vận tải quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên phù hợp, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ và các quy định của pháp luật chuyên ngành.

 

Thời gian ủy quyền là 05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Trong thời gian ủy quyền, trường hợp Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có sự điều chỉnh, bổ sung dẫn đến phải điều chỉnh nội dung ủy quyền, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh nhiệm vụ đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. 

 

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện nội dung được ủy quyền về UBND tỉnh.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc ủy quyền thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Kon Tum sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

 

Cổng TTĐT tỉnh