Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Tăng cường triển khai có hiệu quả Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
Ngày đăng: 12/03/2024  13:57
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 12/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 810/UBND-KGVX về việc tăng cường triển khai có hiệu quả Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 3716/KH-UBND ngày 15/10/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum chuyển đổi số và Văn bản số 484/UBND-KGVX ngày 06/02/2024 về triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

 

Thực hiện thống kê danh sách doanh nghiệp có sử dụng các nền tảng số thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị, địa phương mình để gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh theo dõi.

 

Chủ động theo dõi, nắm bắt nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số của các doanh nghiệp liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; trên cơ sở đó hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp tự tổ chức các khóa đào tạo, phát triển nhân lực chuyển đổi số. Đồng thời làm cầu nối để các doanh nghiệp công nghệ số (hoặc các chuyên gia chuyển đổi số) tham gia đào tạo, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Truyền thông chương trình hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập trong vòng 1 năm, hộ kinh doanh xây dựng thương hiệu số, hiện diện online tin cậy, an toàn với các dịch vụ số (website, email) sử dụng tên miền quốc gia “.biz.vn” (chương trình miễn phí thời hạn 2 năm kể từ thời điểm đăng ký sử dụng; chương trình thực hiện đến hết 2025, thông tin tại: https://dinhdanhso.tenmien.vn) để các doanh nghiệp biết.

 

Xem xét bố trí nguồn lực thực hiện Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các doanh nghiệp công nghệ số để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp về chuyển đổi số và thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai theo quy định.

 

Trần Huệ - Phi Cường