Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch
Ngày đăng: 13/03/2024  09:01
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 12/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 819/UBND-KGVX về việc nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách và thúc đẩy du lịch phát triển bền vững trong thời gian tới.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện, thành phố triển khai nền tảng số về “Quản trị và kinh doanh du lịch” theo Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê du lịch; tổ chức kết nối, cập nhật đầy đủ, kịp thời, thông suốt dữ liệu từ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tới cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.

 

Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh đẩy mạnh việc triển khai kết nối, tích hợp cơ sở dữ liệu về du lịch với dữ liệu quốc gia về dân cư, nhất là việc triển khai ứng dụng VNeID để việc thống kê và quản lý khách du lịch thuận lợi, đồng bộ, chính xác. Tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch; phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về phương pháp thống kê để thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai; triển khai Kế hoạch áp dụng Tài khoản vệ tinh du lịch theo khuyến nghị của Tổ chức Du lịch thế giới (sau khi có hướng dẫn của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam). Theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện công tác báo cáo thống kê theo quy định.

 

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, nhất là kinh doanh dịch vụ ăn uống... theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 20/3/2023 và Văn bản số 39/UBND-KTTH ngày 04/01/2024; bảo đảm thống kê, tính toán chính xác thu thập từ hoạt động du lịch; chia sẻ dữ liệu chuyên ngành để triển khai hiệu quả và toàn diện phương pháp thống kê Tài khoản vệ tinh du lịch trên địa bàn tỉnh (sau khi có hướng dẫn của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam).

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành có liên quan rà soát, thống nhất hoàn thiện các chỉ tiêu, phương pháp thống kê du lịch bảo đảm đầy đủ, khoa học, kịp thời, chính xác, đẩy nhanh việc áp dụng phương pháp thống kế Tài khoản vệ tinh du lịch trong năm 2024 (sau khi có hướng dẫn của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam). Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ dữ liệu chuyên ngành để triển khai hiệu quả và toàn diện phương pháp thống kê Tài khoản vệ tinh du lịch trên địa bàn tỉnh.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn triển khai nền tảng số “Quản trị và kinh doanh du lịch”, thực hiện nghiêm các quy định về chế độ báo cáo thống kê về du lịch. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai có hiệu quả việc áp dụng phương pháp thống kê Tài khoản vệ tinh du lịch và nền tảng số về “Quản trị và kinh doanh du lịch” trên địa bàn các huyện, thành phố; chỉ đạo thực hiện công tác báo cáo thống kê trực tuyến định kỳ và đột xuất trên phần mềm báo cáo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tại địa chỉ http://thongke.tourism.vn).

 

Tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền ứng xử văn minh du lịch tại các khu, điểm du lịch thuộc quản lý của các địa phương; kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch và báo cáo thống kê du lịch theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả việc thu hóa đơn điện tử các hoạt động kinh tế, trong đó có du lịch, nhất là kinh doanh dịch vụ ăn uống, xăng dầu…; sử dụng các biện pháp hành chính theo quy định, nhất là thu hồi giấy phép nếu không chấp hành các quy định của pháp luật hiện hành.

 

Tuấn Tài - Huy Thông