Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Triển khai áp dụng cơ chế Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tỉnh
Ngày đăng: 24/05/2024  10:35
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 23/5/2024, UBND tỉnh ban hành công văn số 1778/UBND-KGVX về việc triển khai áp dụng cơ chế Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục phổ biến, quán triệt Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Nội quy Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 113/QĐ-UBND) tới cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị, địa phương quản lý theo đúng quy định.

 

Theo chức năng, nhiệm vụ triển khai có hiệu quả nội dung Quyết định số 113/QĐ-UBND; thực hiện cung cấp thông tin về tình hình nhân quyền và thông tin đối ngoại định kỳ (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) theo quy định; chủ động đề xuất nội dung cần tuyên truyền hoặc khi có vụ việc liên quan xảy ra để cung cấp thông tin cho báo chí tổ chức tuyên truyền kịp thời về nhân quyền và thông tin đối ngoại do đơn vị mình quản lý, không để khủng hoảng thông tin. 

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách thành phần đại biểu của cơ quan báo chí tham dự Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại.

 

Tiếp nhận nội dung định hướng tuyên truyền từ Cục Thông tin đối ngoại và Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ cung cấp; trên cơ sở đó có văn bản đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền về công tác nhân quyền trong các Hội nghị giao ban công tác báo chí của tỉnh định kỳ hằng tháng.

 

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quan tâm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng báo chí tuyên truyền về công tác nhân quyền; tạo điều kiện để đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan đến dự và cung cấp thông tin về tình hình nhân quyền trong các Hội nghị giao ban công tác báo chí tỉnh.

 

Trần Huệ - Phi Cường