Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày đăng: 18/06/2024  19:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/06/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2109/UBND-HTKT về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 và Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 24/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ theo thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh thực hiện triển khai thực hiện, đảm bảo đồng bộ với Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án năng lượng mới cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động các dự án hiện có.

 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư các dự án năng lượng trong Quy hoạch; hướng dẫn, hỗ trợ có hiệu quả chủ đầu tư thực hiện các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh.

 

Tuấn Tài - Danh Tùng