Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới
Ngày đăng: 24/06/2024  13:55
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/6/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2183/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 26/01/2024 và UBND tỉnh tại Kế hoạch số 906/KH-UBND ngày 19/3/2024. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở ở địa phương, đơn vị và nội dung, nhiệm vụ được phân công phụ trách.

 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng hoạt động và tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế cơ sở, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu bảo đảm công bằng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

 

Giao Sở Y tế; UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ thường xuyên tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, yêu cầu của công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu và vai trò, nhiệm vụ của y tế cơ sở. Mở rộng và đa dạng hoá các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khoẻ, phổ biến kiến thức để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ.

 

Thực hiện quản lý sức khoẻ người dân tại gia đình và cộng đồng. Thực hiện việc chuyển tuyến chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

 

Thực hiện các chính sách, pháp luật về y tế cơ sở đồng bộ với chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, phòng, chống bệnh truyền nhiễm, an toàn thực phẩm… bảo đảm y tế cơ sở giữ vai trò tuyến đầu trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

 

Bảo đảm chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của pháp luật cho nhân lực y tế cơ sở.

 

Căn cứ quy mô lao động và khả năng đáp ứng của các trung tâm y tế tuyến huyện, các phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế tuyến xã tại địa bàn có khu công nghiệp để mở rộng, nâng cấp các cơ sở y tế hiện có hoặc thành lập mới các cơ sở y tế tại khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, sắp xếp hệ thống y tế trường học gắn với y tế cơ sở, bảo đảm mỗi trường học có nhân viên phụ trách công tác y tế trường học hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế ở địa phương; các trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã có phân công cán bộ phụ trách công tác y tế trường học.

Trần Huệ - Phan Phượng