Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Công khai tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên năm 2023
Ngày đăng: 25/06/2024  15:06
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/6/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2188/UBND-KTTH chỉ đạo các cơ quan liên quan công khai thông tin về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên năm 2023.

 

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh đăng tải công khai thông tin về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Sa Thầy, Ia H’Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Đăk Tô và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum năm 2023, cụ thể:

 

STT

Tên doanh nghiệp

Số lượng Kiểm soát viên (người)

Tổng quỹ tiền lương, thù lao (triệu đồng)

Tổng quỹ tiền thưởng (triệu đồng)

Mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân tháng (triệu đồng/ người)

Mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân năm (triệu đồng/ người)

1

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum

447,49

50,45 

41,50

497,94

2

Công ty TNHH MTV LN Đăk Glei

1

276,70

0

23,06

276,70

3

Công ty TNHH MTV LN Kon Plong

1

323,85

26,99

29,24

350,84

4

Công ty TNHH MTV LN Sa Thầy

1

320,46

0

26,71

320,46

5

Công ty TNHH MTV LN Kon Rẫy

1

375,81

46,97

35,23

422,78

6

Công ty TNHH MTV LN Ngọc Hồi

1

302,40

0

25,20

302,40

7

Công ty TNHH MTV LN Ia H’Drai

1

325,02

41,81

30,57

366,83

8

Công ty TNHH MTV LN Đăk Tô

1

277,51

23,13

25,05

300,64

 

Giao Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện công khai thông tin về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên các công ty trên Trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định.

 

Cổng TTĐT tỉnh