Thứ 4, Ngày 13/11/2019 -

Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 19/06/2019  21:17
Mặc định Cỡ chữ
6 tháng đầu năm 2019 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 09 Quyết định công bố mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ với 206 TTHC (trong đó: Ban hành mới 66 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế: 95 TTHC, bãi bỏ: 45 TTHC). Các TTHC sau khi được công bố đều đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương đều thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính các cấp và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh còn ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ tại các sở, ban ngành trong giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum.

 

Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC trong 6 tháng đầu năm 2019 là 198.046 TTHC, trong đó: 792 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; 1.459 hồ sơ từ báo cáo trước chuyển sang; 195.795 hồ sơ mới tiếp nhận. Kết quả giải quyết TTHC: 197.727 hồ sơ đã giải quyết, trong đó: 197.702 hồ sơ giải quyết đúng hạn; 25 hồ sơ giải quyết quá hạn; 319 hồ sơ đang giải quyết, trong đó: 312 hồ sơ chưa đến hạn; 7 hồ sơ quá hạn. Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 197.046 hồ sơ, trong đó: 197.702 hồ sơ giải quyết đúng hạn; 25 hồ sơ giải quyết quá hạn; 312 hồ sơ đang giải quyết.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho các Sở, ban, ngành về sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT IOffice; Hệ thống thông tin một cửa điện tử do Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với VNPT tổ chức.

 

Trong 6 tháng cuối năm 2019, tỉnh Kon Tum tiếp tục xác định tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường cải cách quá trình thực thi giải quyết TTHC. Xây dựng quy trình nội bộ hợp lý để giải quyết TTHC nhanh gọn nhằm rút ngắn thời gian giải quyết so với thời hạn được pháp luật quy định. Thực hiện quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Tăng cường các giải pháp về công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình của các cơ quan giải quyết TTHC; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hoàn thiện việc thiết lập cấu hình liên thông giải quyết TTHC giữa các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành với Ủy ban nhân dân tỉnh trên phần mềm Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh; Kiểm soát chặt chẽ đối với quá trình soạn thảo ban hành văn bản QPPL có chứa quy định về TTHC, chỉ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các TTHC theo đúng thẩm quyền được luật giao và đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý và hợp pháp; Đẩy mạnh công tác rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC và quy định có liên quan đang còn vướng mắc, bất cập hoặc không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân....

 

Hữu Phương