Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Phê duyệt Đề án Tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 13/01/2020  08:50
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019; Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; ngày 09 tháng 01 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 26/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Đề án Tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum xác định mục tiêu trong quý I năm 2020, 100% Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh được thành lập hoặc tổ chức lại; Việc tổ chức bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã được thực hiện toàn diện, đồng bộ từ việc thành lập, tổ chức lại (đối với địa phương đã thành lập nhưng chưa đúng quy định), ban hành quy chế tổ chức hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí nhân sự và triển khai các công việc liên quan đến TTHC để Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoạt động đúng quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Đối với các địa phương đã thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trước thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP hoặc thành lập sau nhưng chưa phù hợp thì tiến hành rà soát, quyết định tổ chức lại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp mình theo đúng quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và quy định tại Đề án.

 

Thẩm quyền tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại cấp huyện, cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định thành lập. Cơ cấu tổ chức và người làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả được quy định cho cấp huyện, cấp xã cụ thể như sau:

 

Tại cấp huyện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện có Trưởng Bộ phận và Phó Trưởng Bộ phận. Trưởng Bộ phận là lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện và là đầu mối theo dõi công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định Trưởng Bộ phận và Phó Trưởng Bộ phận. Các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp huyện cử công chức đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. Các Phòng, ban chuyên môn cấp huyện xây dựng phương án nhân sự cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, gửi Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện cử công chức, viên chức quản lý, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

 

Tại cấp xã: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã có Trưởng Bộ phận và Phó Trưởng Bộ phận. Trưởng Bộ phận là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Phó Trưởng Bộ phận là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã là công chức thuộc các chức danh công chức cấp xã quy định tại Luật cán bộ, công chức. Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt danh sách nhân sự được cử ra thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.

 

Về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

 

Nhiệm vụ: (1) Công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục TTHC được thực hiện tại Bộ phận; các nội dung TTHC được công khai theo quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC; hỗ trợ những trường hợp không có khả năng tiếp cận TTHC được công khai bằng phương tiện điện tử; (2) Hướng dẫn thực hiện TTHC; tiếp nhận hồ sơ TTHC; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết TTHC; trả kết quả giải quyết TTHC; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); (3) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị để giải quyết, trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợp TTHC yêu cầu giải quyết ngay trong ngày hoặc các TTHC được giao hoặc ủy quyền cho công chức tại Bộ phận; hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; (4) Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan khác có liên quan tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; (5) Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với công chức, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC; chuyển ý kiến giải trình của cơ quan có thẩm quyền về các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến tổ chức, cá nhân; (6) Bố trí trang thiết bị tại Bộ phận theo quy định, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết về pháp lý, thanh toán phí, lệ phí, nộp thuế, phiên dịch tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc (nếu cần), sao chụp, in ấn tài liệu, các dịch vụ khác khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo mức giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (7) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật.

 

Quyền hạn: (1) Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC; (2) Từ chối tiếp nhận các hồ sơ chưa đúng quy định; chủ trì theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết TTHC theo đúng quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền thông tin về tiếp nhận và tiến độ giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; đôn đốc các cơ quan, đơn vị xử lý kịp thời hồ sơ đến hoặc quá thời hạn giải quyết; (3) Theo dõi, đôn đốc, nhận xét, đánh giá công chức do các cơ quan có thẩm quyền cử đến công tác tại Bộ phận về chấp hành thời gian lao động, các quy định của pháp luật về chế độ công vụ, quy chế văn hóa công sở, nội quy của cơ quan; (5) Đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện công vụ đúng thời hạn, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; làm tốt thông tin, tuyên truyền về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; (6) Quản lý, đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và Phần mềm ứng dụng của các Hệ thống thông tin một cửa điện tử; tham gia bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình khai thác, sử dụng các Hệ thống; (7) Thực hiện các quyền hạn khác được giao theo quy định của pháp luật.

 

Về trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

 

Trụ sở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả được bố trí tại trụ sở Bưu điện huyện, Điểm bưu điện văn hóa xã đối với những địa phương có điều kiện thuận lợi (có vị trí thuận lợi, diện tích đảm bảo để triển khai Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả) nhằm tiết kiệm chi phí, đồng thời gắn với việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Riêng đối với các đơn vị đã tiến hành xây dựng Trụ sở Bộ phận Một cửa thì tiếp tục thực hiện tại trụ sở đã xây dựng.

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cấp huyện làm việc cụ thể với Bưu điện huyện để trao đổi và quyết định việc tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại trụ sở Bưu điện huyện, Điểm bưu điện văn hóa xã.

 

Trang thiết bị: Căn cứ vào tính chất công việc và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị và tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị trang bị cho cơ quan nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định theo thẩm quyền về trang thiết bị, phương tiện làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, đáp ứng nhu cầu làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả bố trí khu vực cung cấp thông tin, thủ tục hành chính; khu vực tiếp nhận và trả kết quả được chia thành từng quầy tương ứng với từng lĩnh vực khác nhau; bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết, máy tính có kết nối mạng dành cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyến (nếu có); lắp đặt camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc của Bộ phận Một cửa có kết nối với cơ quan nhà nước cấp trên và trong toàn hệ thống; bố trí khu vực đặt các trang thiết bị: máy lấy số xếp hàng tự động kết nối tới Hệ thống thông tin một cửa điện tử; các màn hình cảm ứng phục vụ tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin, thủ tục hành chính, tra cứu kết quả giải quyết TTHC.

 

Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện được trang bị hệ thống máy móc, trang thiết bị cơ bản sau: Hệ thống máy tính cá nhân, cấu hình cao cho các công chức, viên chức; lắp đặt mạng LAN, kết nối internet, mạng WAN tới Trung tâm Hành chính công tỉnh để tích hợp, chia sẻ dữ liệu; máy in và máy phô tô coppy (có chức năng scanner); Kiốt tra cứu thông tin: có chức năng niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các TTHC tại Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh theo quy định. Màn hình hiển thị thông tin: Bao gồm thông tin về tình hình giải quyết hồ sơ, hồ sơ đúng hạn, quá hạn, thông tin số thứ tự đang giải quyết tại từng quầy và các thông tin khác; mà hình hiển thị thông tin cá nhân (cho mỗi quầy làm việc); Hệ thống camera giám sát: Để kiểm tra, giám sát hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Giám sát toàn bộ quá trình giải quyết TTHC, việc thực hiện nhiêm vụ của công chức và của tổ chức, cá nhân đến thực hiện các giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả bảo đảm tính công khai, minh bạch, đúng quy định; Máy lấy số tự động: Gồm các trang thiết bị, phần mềm giúp tổ chức, cá nhân tự động hóa trình tự giao dịch với cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Hệ thống đánh giá mức độ hài lòng đối với công chức thực hiện TTHC.

 

 Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã được trang bị hệ thống máy móc, trang thiết bị cơ bản như: Hệ thống máy tính cá nhân cấu hình cao cho các công chức, viên chức; lắp đặt mạng LAN, kết nối internet, mạng WAN tới Trung tâm Hành chính công tỉnh để tích hợp, chia sẻ dữ liệu (riêng đối với máy photocopy hiện nay UBND các xã, phường, thị trấn đều có máy photocopy, vì vậy Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã sử dụng chung máy photocopy); Một màn hình hiển thị chung: Bao gồm thông tin về tình hình giải quyết hồ sơ, hồ sơ đúng hạn, quá hạn, thông tin số thứ tự đang giải quyết tại từng quầy và các thông tin khác; Hệ thống camera giám sát: Để kiểm tra, giám sát hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Kiốt tra cứu thông tin: có chức năng niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các TTHC tại Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh theo quy định; Hệ thống đánh giá mức độ hài lòng đối với công chức thực hiện TTHC.

 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp tại địa chỉ https://hanhchinhcong.kontum.gov.vn để thực hiện việc tiếp nhận, theo dõi và trả kết quả TTHC.

 

Phạm vi tiếp nhận giải quyết TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao tiếp nhận tại cấp huyện, cấp xã. Ngoài ra, ở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện có thể tiếp nhận và trả kết quả một số thủ tục của các đơn vị như cấp điện, cấp nước được đưa vào thực hiện tại Bộ phận.

 

Ngoài ra, Đề án cũng xác định quy trình giải quyết thủ tục hành chính, trong đó quy định cụ thể về các nội dung như: Hướng dẫn kê khai, chuẩn bị hồ sơ thực hiện TTHC; Cách thức tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC; Tiếp nhận hồ sơ TTHC; Chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; Giải quyết TTHC và Trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết hồ sơ, kết quả bị sai, bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng và trong chậm trả kết quả…

 

Về kinh phí: Kinh phí hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã được bố trí trong dự toán hàng năm theo phân cấp ngân sách và quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; Kinh phí đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thuê trụ sở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được chi theo quy định của pháp luật về đầu tư công và được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, xây dựng, công nghệ thông tin và pháp luật khác có liên quan. Ngoài kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã được sử dụng các nguồn hợp pháp khác để thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện Đề án./.

 

                                    Văn Minh