Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Ngày đăng: 13/01/2020  20:30
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/1, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 112/UBND-KTTH triển khai việc phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

 

Theo Kế hoạch, để phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030, các sở, ngành, địa phương liên quan sẽ tập trung vào 06 nhóm nhiệm vụ chính.

 

Đó là, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đảm bảo duy trì niềm tin và tăng cường đầu tư kinh doanh bền vững của doanh nghiệp khu vực tư nhân.

 

Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường

 

Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

Hỗ trợ nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp

 

Khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác cơ hội của cách mạng công nghệ 4.0

 

Tăng cường vai trò của các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp trong hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển hiệu quả, bền vững

 

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình chủ động xây dựng, lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân trong các chương trình, kế hoạch, đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của tỉnh. Định kỳ trước ngày 05 tháng 12 hàng năm báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, phối hợp với các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030; định kỳ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình triển khai Kế hoạch trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.

 

                                                                                  Phan Phượng