Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 -

Thực hiện các giải pháp bảo vệ nguồn nước cấp cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh nước sạch
Ngày đăng: 09/11/2020  16:34
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4198/UBND-NNTN về việc thực hiện các giải pháp bảo vệ nguồn nước cấp cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh nước sạch theo Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Theo đó, UBND giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát, lập và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình theo quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thông báo, công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước trên địa bàn tỉnh theo quy định.

 

Kiểm soát chặt chẽ việc xả thải vào hệ thống sông, hồ, nguồn nước để bảo đảm cấp nước an toàn cho Nhân dân, đặc biệt là các nguồn nước có sử dụng cho mục đích sinh hoạt, sản xuất nước sạch.

 

Tham mưu ban hành danh mục nguồn nước nội tỉnh theo quy định của Luật tài nguyên nước và các quy định pháp luật liên quan.

 

Theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước chưa có giấy phép tài nguyên nước nghiêm túc chấp hành việc lập hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

 

Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ do ngân sách nhà nước đảm bảo, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí dự toán ngân sách hằng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách.../.

 

            Cổng TTĐT tỉnh