Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 -

Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng: 10/11/2020  23:53
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 783/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó:

 

1. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn:

 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; lãnh đạo, điều hành toàn diện hoạt động của UBND tỉnh.

 

Trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước và giải quyết công việc của các ngành, lĩnh vực thuộc khối Nội chính và khối Kinh tế - Tổng hợp gồm: Công an; Quân sự, Biên phòng; Nội vụ (trừ tôn giáo, thanh niên); Tư pháp; Thanh tra; Đối nội và Đối ngoại; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Thuế, Kho bạc; Ngân hàng; Thống kê; Hải quan.

 

Giữ mối quan hệ với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh.

 

Theo dõi, chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. Phụ trách theo dõi địa bàn thành phố Kon Tum, Ngọc Hồi, Kon Plông, Đăk Hà.

 

2. Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc:

 

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước và giải quyết công việc của các ngành, lĩnh vực thuộc khối Văn hóa - Xã hội gồm: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Dân tộc; Thông tin và Truyền thông; Ngoại vụ (trừ đối ngoại); Công tác Thanh niên; Bảo hiểm xã hội.

 

Giữ mối quan hệ với các cơ quan tham mưu thuộc Tỉnh ủy; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Mặt trận, các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

 

Theo dõi, chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. Phụ trách theo dõi địa bàn huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Sa Thầy.

 

3. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp:

 

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước và giải quyết công việc của các ngành, lĩnh vực thuộc khối Sản xuất, gồm: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Thương mại - Công nghiệp; Xây dựng; Giao thông vận tải; Khoa học và Công nghệ; Tôn giáo; Hợp tác xã.

 

Theo dõi, chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. Phụ trách địa bàn huyện Kon Rẫy, Ia H’Drai, Đăk Tô.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên khác của UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021./.

 

Cổng TTĐT tỉnh