Thứ 4, Ngày 25/05/2022 -

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 17/11/2020  20:55
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4303/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh và các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thủy sản trên địa bàn. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kiểm soát, chấp hành quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản ...

 

Khuyến khích phát triển nuôi, tiêu thụ các loại thủy sản bản địa có giá trị kinh tế để phát huy tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; khuyến cáo người nuôi thường xuyên theo dõi diễn biến điều kiện tự nhiên, tình trạng sức khỏe thủy sản nuôi và các yếu tố môi trường nhằm phát hiện kịp thời các hiện tượng bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn kiến thức về thủy sản; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo quy định.

 

Hướng dẫn, hỗ trợ UBND các huyện, thành phố, người dân tổ chức thực hiện quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phát triển nuôi, tiêu thụ các loại thủy sản bản địa có giá trị kinh tế để phát huy tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

 

Hướng dẫn người nuôi lồng/bè thực hiện đăng ký nuôi lồng bè theo Điều 36 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; thực  hiện các quy định về nuôi cá lồng bè và nước ngọt theo Quy chuẩn Việt Nam 01-80:2011/BNNPTNT “Cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm - Điều kiện vệ sinh thú y”; Quy chuẩn Việt Nam 02-22:2015/BNNPTNT về “Cơ sở nuôi cá lồng/bè nước ngọt - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường”.

 

Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, hướng dẫn việc lập thủ tục cho thuê đất có mặt nước để nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật liên quan về thủy sản, đất đai, môi trường và các văn bản pháp luật liên quan./.

 

Cổng TTĐT tỉnh