Thứ 4, Ngày 25/05/2022 -

Tăng cường công tác thẩm tra, xử lý vấn đề báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm
Ngày đăng: 18/11/2020  16:22
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4312/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác thẩm tra, xử lý vấn đề báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm

 

Để tăng cường công tác thẩm tra, xử lý các nội dung báo chí phản ánh theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố theo dõi, nắm bắt thông tin báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm hàng ngày và nghiêm túc thực hiện báo cáo tổng hợp bằng văn bản hàng tuần về UBND tỉnh tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước 10 giờ sáng Thứ 4 hàng tuần. Trong báo cáo, cần phải tóm tắt nội dung thông tin báo chí phản ánh, nội dung văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý vụ việc; công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về giải quyết xác minh, làm rõ nội dung được phản ánh, báo cáo kết quả cuối cùng xử lý thông tin, vụ việc; đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị khi có phản ánh của báo chí. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc báo cáo thông tin báo chí phản ánh thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ cơ quan, địa phương quản lý.

 

Cử đầu mối theo dõi thông tin báo chí phản ánh về địa phương, ngành; chủ động thẩm tra, xác minh, xử lý thông tin báo chí phản ánh những hạn chế, bất cập, thông tin sai sự thật, phiến diện, không đầy đủ,... Kịp thời phản hồi thông tin đến các cơ quan báo chí theo quy định của Luật Báo chí năm 2016. Đối với các vụ việc phức tạp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì báo cáo các cơ quan chức năng đề nghị phối hợp xử lý.

 

Thực hiện nghiêm Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

 

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp thông tin báo chí phản ánh về địa phương theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác thẩm tra, xử lý vấn đề báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các nội dung nổi bật, tồn tại, hạn chế, dư luận xã hội quan tâm về địa phương trên báo chí; thực hiện báo cáo tổng hợp thông tin báo chí phản ánh về địa phương hàng tuần trình Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền các vụ việc vi phạm quy định trong hoạt động báo chí.

 

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi công tác thẩm tra, xử lý vấn đề báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm của các cơ quan đơn vị, địa phương, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh; tiếp nhận thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông các nội dung báo chí phản ánh những hạn chế, bất cập, thông tin sai sự thật, phiến diện, không đầy đủ,… về các ngành, lĩnh vực của địa phương, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo quy định./.

 

Cổng TTĐT tỉnh