Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 -

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng: 19/11/2020  09:30
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/11/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4325/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

 

Về nội dung và mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cụ thể:

 

Đào tạo trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học: Đào tạo trình độ cao đẳng, đại học chuẩn hóa trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm đối với CC, VC theo yêu cầu trình độ của vị trí việc làm. Phấn đấu đến năm 2025, 100% công chức cấp tỉnh, huyện đạt trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm; cơ bản hoàn thành việc chuẩn hóa trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm đối với viên chức theo mục tiêu của các Đề án, chương trình, kế hoạch và văn bản của Trung ương.

 

Đào tạo trình độ đại học đối với CB, CC cấp xã. Phấn đấu đến năm 2025, 70% cán bộ cấp xã, trên 90% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên.

 

Đào tạo trình độ sau đại học cho CB, CC, VC phù hợp với chuyên môn, yêu cầu của vị trí công tác, gắn với quy hoạch sử dụng,… Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ CB, CC có trình độ chuyên môn sau đại học đạt 15%.

 

Về bồi dưỡng: Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Phấn đấu đến năm 2025, 100% công chức được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức hiện giữ và tiêu chuẩn ngạch công chức của chức danh, vị trí được quy hoạch; 100% viên chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định.

 

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh, chức vụ; gồm: bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương...Phấn đấu hàng năm 100% CB, CC đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; 100% viên chức giữ chức vụ quản lý được bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm.

 

Bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc thiểu số; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn CB, CC, VC; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn chức danh, chức vụ đối với CB, CC cấp xã; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;...

 

Phấn đấu đến năm 2025, 100% CB, CC cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn chức danh, chức vụ đối với CB, CC cấp xã. Hàng năm, ít nhất 60% CB, CC cấp xã được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, phương pháp, đạo đức công vụ.

 

Đến năm 2025, 100% CB, CC và 80% viên chức người dân tộc Kinh công tác tại vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống sử dụng được ít nhất một thứ tiếng dân tộc tại địa bàn công tác.

 

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm nhằm đảm bảo chuẩn hóa các mặt của đội ngũ CB, CC, VC thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; đảm bảo hoàn thành mục tiêu, phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương và mục tiêu chung của kế hoạch.

 

Tổ chức phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của CB, CC, VC đối với vai trò và tầm quan trọng của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trong cơ quan hành chính, sự nghiệp; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

 

UBND tỉnh giao Trường Chính trị tỉnh, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thuộc phạm vi quản lý được phân công thực hiện. Giao Sở Nội vụ, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát thực trạng, xác định nhu cầu để xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng theo quy định, đảm bảo phù hợp với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị; triển khai hoạt động đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng theo quy định…/.

 

Cổng TTĐT tỉnh