Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 -

Triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ
Ngày đăng: 19/11/2020  15:38
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4335/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố rà soát, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và quy định của pháp luật chuyên ngành, trong đó, lưu ý một số nội dung như:

 

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập phải đảm bảo nguyên tắc, điều kiện theo các quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP. Xây dựng và thực hiện theo thẩm quyền phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của đơn vị sự nghiệp công lập theo tiêu chí quy định.

 

Về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập: Rà soát Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý để tham mưu, đề xuất kiện toàn lại theo đúng quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP; đối với các đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 120/2020/NĐ-CP, trường hợp cần thiết phải thành lập Hội đồng quản lý, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có Văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh quy định việc thành lập Hội đồng quản lý theo quy định của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và quy định của pháp luật chuyên ngành.

 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập trước ngày Nghị định số 120/2020/NĐ-CP có hiệu lực: Về số lượng người làm việc, các đơn vị không đáp ứng điều kiện về số lượng người làm việc tối thiểu quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP phải tiến hành xây dựng đề án tổ chức lại đơn vị theo quy định trình cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến. Về số lượng cấp phó, các đơn vị có số lượng cấp phó nhiều hơn số lượng cấp phó quy định tại Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP thì trong thời hạn 12 tháng phải sắp xếp số lượng cấp phó của đơn vị theo đúng quy định.

 

Trường hợp sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập làm tăng số lượng cấp phó so với quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP thì trong thời hạn tối đa 03 năm kể từ ngày thực hiện sắp xếp, cơ quan trực tiếp quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm sắp xếp, bố trí để giảm số lượng cấp phó, bảo đảm phù hợp với quy định; chỉ được bổ sung khi số lượng cấp phó thấp hơn quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

 

Đối với các cơ quan, tổ chức đã gửi đề án, tờ trình đến cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập trước ngày Nghị định 120/2020/NĐ-CP có hiệu lực, nhưng chưa được cơ quan hoặc người có thẩm quyền ra quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thì phải rà soát, hoàn chỉnh lại Đề án cho phù hợp với quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP và gửi lại Đề án đã chỉnh sửa cho cơ quan hoặc người có thẩm quyền ra quyết định thành lập theo quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP.

 

Giao Sở Nội vụ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập của các cơ quan, đơn vị, địa phương, trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương; hoàn thành trong tháng 02 năm 2021; tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại Điều 24 Nghị định 120/2020/NĐ-CP…/.

 

Cổng TTĐT tỉnh