Thứ sáu, Ngày 09/06/2023 -

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2020-2023
Ngày đăng: 21/11/2020  15:27
Mặc định Cỡ chữ
Để thực hiện thống nhất thời gian tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, ngày 20/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4360/UBND-KTTH về việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2020-2023, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện việc bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thống nhất nhiệm kỳ của Trưởng thôn và Tổ trưởng tổ dân phố là 2,5 năm (hai năm rưỡi), nhiệm kỳ 2020-2023 (kết thúc vào tháng 6 năm 2023) cụ thể: Thực hiện kéo dài nhiệm kỳ đối với các thôn, tổ dân phố đã tiến hành bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trong năm 2020 đến hết nhiệm kỳ 2020-2023; đối với tất cả các thôn, tổ dân phố còn lại tiến hành tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2023 trong tháng 12 năm 2020.

 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố (bám sát quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Văn bản số 2325-CV/BTCTU ngày 29 tháng 8 năm 2018); đồng thời tiếp tục đề ra các giải pháp phù hợp để khắc phục tình trạng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên.

 

 Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ công tác bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố theo quy định; có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử; giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm các quy định về bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính khẩn trương hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố các nội dung về kinh phí phục vụ công tác bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố theo quy định.

 

Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đảm bảo quy định của pháp luật Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.../.

 

Cổng TTĐT tỉnh