Thứ 3, Ngày 15/06/2021 -

Thực hiện công tác trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, năm 2021
Ngày đăng: 18/12/2020  16:37
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4656/UBND-KGVX về việc thực hiện công tác trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, năm 2021

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong đó lưu ý: Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình thiếu đói, bị rét của Nhân dân; đề xuất giải pháp hỗ trợ nhằm đảm bảo không có người dân nào bị đói, bị rét dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021;

 

Phối hợp với Sở Tài chính, Ban Phong trào - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh căn cứ mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đề xuất việc hỗ trợ Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

 

Giao UBND các huyện, thành phố: Thực hiện nghiêm việc rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói, bị rét dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021; chủ động huy động nguồn lực, ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các hộ đói, rét thuộc địa bàn quản lý. Trường hợp nguồn lực địa phương không đáp ứng đủ, kịp thời có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Chủ động xây dựng Kế hoạch thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2021; vận động các tổ chức, cá nhân và bố trí ngân sách địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

 

Thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định hiện hành./.

 

Cổng TTĐT tỉnh