Thứ hai, Ngày 03/10/2022 -

Triển khai thực hiện quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
Ngày đăng: 04/05/2021  14:27
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03/5/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1377/UBND-NNTN về việc triển khai thực hiện quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu triển khai thực hiện Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định; thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai để phục vụ công tác phòng, chống ứng phó thiên tai; đồng thời trong phạm vi quản lý của đơn vị mình, chủ động tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng dân cư để chủ động trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục thiệt hại do thiên tai trên địa bàn.

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Kon Tum, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các đơn vị liên quan thường xuyên chỉ đạo cập nhật, thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai; dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo chất lượng, nhanh chóng, đầy đủ và chính xác nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cộng đồng về thiên tai trên địa bàn tỉnh.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan đầu mối phối hợp với Tổng cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan theo dõi, đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các quy định của pháp luật về tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai; dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai theo quy định; kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp thông tin của chủ các công trình hồ chứa trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; tổng hợp, báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định./.

 

                                                                                      Cổng TTĐT tỉnh