Thứ 3, Ngày 26/09/2023 -

Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 09/09/2021  21:59
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/09/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3216/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện một số nội dung sau:

 

Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 72/Ctr-TU ngày 21/11/2018của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH và chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

 

Tăng cường công tác phối hợp với cơ quan BHXH và ngành Bưu điện đẩy mạnh, đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải phápnhằm tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quản lý.

 

Thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, BHTN; xem việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương; là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét thi đua, khen thưởng.

 

Tăng cường phối hợp trong liên thông, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan có liên quan với cơ quan Bảo hiểm xã hội cùng cấp nhằm quản lý số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện bắt buộc phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tổ chức đối chiếu, rà soát, kiểm tra, thanh tra yêu cầu người sử dụng lao động tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; xử lý nghiêm các doanh nghiệp có hành vi vi phạm chính sách theo quy định, nhất là đối với các doanh nghiệp báo cáo đã đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, đã nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ để đưa vào chi phí hợp lý giảm trừ thuế nhưng thực tế chưa đóng hoặc nợ BHXH, BHYT, BHTN.

 

Nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 để hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước và địa phương, duy trì việc làm, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

 

Không khen thưởng, vinh danh đối với đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN. Công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài theo quy định...

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Trần Thị Huệ