Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng
Ngày đăng: 14/09/2021  23:13
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3276/UBND-NC về việc tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tổ chức khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của tỉnh; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò của xã hội và người dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó cần nâng cao vai trò giám sát và chất lượng các cuộc giám sát trong việc phát hiện và thu hồi tài sản tham nhũng, trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.

 

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập,... Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung công tác phòng, chống tham nhũng; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhằm kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định.

 

Tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, có chất lượng đối với các các nội dung của chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng có liên quan đến đến ngành, lĩnh vực phụ trách để góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh.

 

Theo chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương và nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời, đầy đủ các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương thuộc lĩnh vực của ngành mình để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. Tổ chức rà soát, lập danh mục các nội dung theo quy định về công khai, minh bạch thuộc tất cả các lĩnh vực có liên quan đến công tác quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình về: nội dung công khai, minh bạch; hình thức công khai; thời điểm công khai; trách nhiệm thực hiện công khai, minh bạch; văn bản quy định. Gửi danh mục các nội dung công khai về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/9/2021 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện bảo đảm kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc, chủ động có văn bản báo cáo UBND tỉnh biết, chỉ đạo (thông qua Thanh tra tỉnh tổng hợp tham mưu).

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Nguyễn Hiệp - Cao Trí