Thứ 5, Ngày 21/10/2021 -

Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9/2021
Ngày đăng: 17/09/2021  15:55
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9/2021 của lãnh đạo tỉnh vào ngày 22/9/2021 (Thứ tư) tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 281, Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 

Theo đó, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp, hướng dẫn, trả lời công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; đồng thời, tổ chức việc tiếp nhận đơn, thư của công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh để xử lý theo quy trình, quy định của pháp luật; trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong ngày 23/9/2021.

 

Đề nghị các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh đăng tải Thông báo này để các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trong tỉnh biết, thực hiện; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo niêm yết công khai Thông báo này tại Trụ sở Tiếp công dân cấp huyện, địa điểm tiếp công dân cấp xã để Nhân dân biết, thực hiện./.

 

Nguyễn Hiệp - Khuyến Công