Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Ngày đăng: 21/04/2022  14:35
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 21/4, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 -2025 chủ trì Hội nghị.
Các đại bểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

 

Theo báo cáo tại hội nghị, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, đến hết năm 2020, Chương trình MTQG xây dựng NTM đã vượt 12,4% số xã đạt chuẩn so với mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020. Đến tháng 4/2022, cả nước có 5.706/8.227 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 663 xã đạt chuẩn nâng cao và 71 xã đạt chuẩn kiểu mẫu; 225 đơn vị cấp huyện thuộc 55 tỉnh, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ; 16 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn, trong đó có 5 tỉnh gồm: Nam Định, Đồng Nai, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

 

Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 17 - 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

Để hoàn thành các mục tiêu nêu trên, Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục thực hiện 11 nội dung thành phần bao gồm 54 chỉ tiêu cụ thể; tập trung triển khai 6 Chương trình chuyên đề, gồm: Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM; Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM; Chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM.

 

Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1,0 - 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 - 5%/năm. 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

 

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao các bộ, ngành và các địa phương đã nỗ lực thực hiện các chương trình và đạt nhiều thành quả cao trong lĩnh vực xây dựng NTM và xóa đói, giảm nghèo. 

 

Thời gian tới, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tập trung quán triệt, nâng cao vai trò, nhận thức của các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị về các Chương trình MTQG; tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ và người dân về mục đích yêu cầu, những định hướng trong tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG.

 

Triển khai các giải pháp huy động, bổ sung nguồn lực thực hiện các chương trình MTQG; khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; quán triệt và đẩy mạnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững./.

 

Lê Hằng