Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kon Rẫy
Ngày đăng: 18/05/2022  23:50
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 289/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kon Rẫy, cụ thể:

 

 

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch là 91.390,34 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 87.081,27 ha; đất phi nông nghiệp 4.048,62 ha; đất chưa sử dụng 260,45 ha.

 

Kế hoạch thu hồi các loại đất 325,58 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 297,66 ha; đất phi nông nghiệp 21,38 ha; đất chưa sử dụng 6,54 ha.

 

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất là 411,92ha. Trong đó: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 321,91ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 88,81ha; chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở 1,2ha.

 

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 148,14ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 142,32ha; đất phi nông nghiệp 5,82ha.

 

Giao UBND huyện Kon Rẫy công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định; thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt...

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh