Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Triển khai chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng: 18/07/2022  16:26
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 15/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2267/UBND-KGVX về việc triển khai chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

 

Theo đó, triển khai thực hiện Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

 

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao triển khai, thực hiện các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí về: xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 và phân công đơn vị phụ trách tiêu chí.

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh theo dõi, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung trên theo quy định, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo theo quy định.

 

Trần Huệ - Diệu Linh