Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 19/07/2022  16:19
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2303/UBND-NNTN về việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

Theo đó, để thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương trên cơ sở thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung sau:

 

Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại: Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp, Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp; Bộ Tài chính tại Công văn số 4586/BTC-QLBH ngày 23 tháng 5 năm 2022 về việc phối hợp triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1491/UBND-NNTN ngày 18 tháng 5 năm 2022, Công văn số 1594/UBND-NNTN ngày 26 tháng 5 năm 2022, việc triển khai thực hiện phải đảm bảo hiệu quả, theo đúng các trình tự thủ tục quy định.

 

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp thực hiện bảo hiểm nông nghiệp và phối hợp thực hiện bảo hiểm nông nghiệp, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan đơn vị có liên quan: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo thẩm quyền hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến: hồ sơ, trình tự, thủ tục phê duyệt đối tượng hỗ trợ; hồ sơ, trình tự, thủ tục chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; chấm dứt hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ phí nông nghiệp và các nội dung khác có liên quan theo quy định; Hướng dẫn các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai các trình tự, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ, Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền…

 

UBND các huyện, thành phố: Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lựa chọn, công bố địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai các nhiệm vụ liên quan theo thẩm quyền hoặc phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nội dung liên quan đến: hồ sơ, trình tự, thủ tục phê duyệt đối tượng hỗ trợ; hồ sơ, trình tự, thủ tục chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; chấm dứt hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ phí nông nghiệp và các nội dung khác có liên quan theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ và Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Hữu Phương – Thanh an