Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý
Ngày đăng: 01/06/2023  16:43
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/6/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1621/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

 

Rà soát triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023 theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng.

 

Đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch: Giao Sở Giao thông vận tải: Khẩn trương rà soát, phân loại, giao quản lý tài sản, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý để thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định; Hướng dẫn đăng nhập, chuẩn hóa dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng, khai thác tài sản theo quy định.

 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT: Khẩn trương rà soát, phân loại, giao quản lý tài sản, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, nước sạch nông thôn thuộc phạm vi quản lý, đồng thời phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 938/UBND-NNTN ngày 03/4/2023 và Thông báo số 2976/TB-VP ngày 25/5/2023 của Văn phòng UBND tỉnh; Đăng nhập, chuẩn hóa dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, hạ tầng nước sạch, thuộc phạm vi quản lý; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng, khai thác tài sản theo quy định; Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND cấp tỉnh xem xét việc ban hành giá sản phẩm tận thu từ hoạt động nạo vét, duy tu luồng hàng hải, đường thủy nội địa khi thực hiện bảo trì tài sản theo hình thức bảo trì tài sản kết hợp với tận thu sản phẩm.

 

Giao Sở Xây dựng: Khẩn trương rà soát, phân loại, giao quản lý tài sản, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch đô thị thuộc phạm vi quản lý, đồng thời phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định theo đúng quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 2976/TB-VP ngày 25/5/2023 của Văn phòng UBND tỉnh.

 

Trong thời gian cấp có thẩm quyền chưa ban hành chính sách quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng khác (hạ tầng cung cấp điện, hạ tầng đô thị, hạ tầng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, hạ tầng thương mại, hạ tầng thông tin, hạ tầng giáo dục và đào tạo, hạ tầng khoa học và công nghệ, hạ tầng y tế, hạ tầng văn hóa, hạ tầng thể thao, hạ tầng du lịch và hạ tầng khác; tài sản kết cấu hạ tầng thuộc thiết chế văn hóa, thiết chế thể thao, điểm du lịch, khu du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, làng văn hóa; tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật thuộc không gian xây dựng ngầm đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật chung...), trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình quản lý, sử dụng hoặc xử lý tài sản, các đơn vị, địa phương chủ động đề xuất có văn bản gửi các cơ quan chuyên môn quản lý tài sản kết cấu hạ tầng theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện hoặc tổng hợp vướng mắc, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo UBND tỉnh để kịp thời tham vấn ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành (trong đó báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nêu rõ về loại tài sản, nguồn gốc hình thành, hiện trạng quản lý, sử dụng, khó khăn vướng mắc và đề xuất cụ thể phương án xử lý).

 

Các Sở: Giao thông vận tải; Nông nghiệp và PTNT; Xây dựng và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, nâng cao năng lực quản lý trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng. Kịp thời phát hiện, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tố chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng. Đồng thời, các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chủ động phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng./.

 

Vũ Huệ- Thái Lộc