Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Khẩn trương rà soát, sửa đổi, hoàn thiện bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng: 03/06/2023  18:18
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03/6, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4067/VPCP-NN gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các Quyết định: số 320/QĐ-TTg và số 18/2022/QĐ-TTg.

 

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2973/BC-BNN-VPĐP ngày 11 tháng 5 năm 2023 về tình hình rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

 

Cơ bản thống nhất với đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, sửa đổi, hoàn thiện bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 và quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục công nhận nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chậm nhất trước ngày 30 tháng 11 năm 2023./.

 

                                                                                      Trịnh Minh