Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
Ngày đăng: 06/06/2023  15:24
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/6/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1676/UBND-NNTN thực hiện Công văn số 3986/VPCP-NN ngày 01/6/2023 của Văn phòng Chính phủ về Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm, đầy đủ các nội dung UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 39/UBND-NNTN ngày 06/01/2020, Công văn số 427/UBND-NNTN ngày 03/02/2021, Công văn số 4447/UBND-NNTN ngày 12/5/2021 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Công văn số 3986/VPCP-NN ngày 01/6/2023 của Văn phòng Chính phủ.

 

Tổ chức thực hiện lộ trình kiểm soát và giảm phát thải theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường năm 2020.

 

Thường xuyên kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp xử lý chất thải không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường; Chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân tận thu, tái sử dụng hoặc áp dụng các giải pháp xử lý phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch không gây ô nhiễm môi trường không khí.

 

 Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện ngay việc rà soát, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật về kiểm soát bụi, khí thải trong sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

Đánh giá, theo dõi chất lượng môi trường không khí và công khai thông tin; kịp thời có hình thức thông báo công khai và triển khai các biện pháp xử lý khi xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh./.

 

                             Lê Hằng – Văn Tín