Thứ 5, Ngày 25/04/2024 -

Kết quả giải ngân vốn ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia
Ngày đăng: 14/09/2023  08:45
Mặc định Cỡ chữ
Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài sang năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được khoảng 2.589,768 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững khoảng 1.764,766 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khoảng 1.871,123 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch.

 

Đối với kế hoạch vốn năm 2022 được kéo dài sang năm 2023

 

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội và Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2023, các địa phương đã tiến hành các thủ tục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân khoảng 18.982,631 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2022 còn lại (trong đó: vốn đầu tư phát triển khoảng 10647,981 tỷ đồng, kinh phí sự nghiệp khoảng 8.514,65 tỷ đồng). Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước đến 31 tháng 8 năm 2023, kết quả giải ngân vốn đầu tư phát triển kéo dài khoảng 6.225,657 tỷ đồng, đạt khoảng 58,47% kế hoạch vốn kéo dài (Tính tổng vốn kế hoạch của năm 2022 đã giải ngân trong năm 2022 và trong 8 năm 2023 khoảng 19.158,763 tỷ đồng, đạt 79,82% kế hoạch năm 2022). Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài sang năm 2023 chi tiết theo từng chương trình: (1) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được khoảng 2.589,768 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch; (2) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững khoảng 1.764,766 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch; (3) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khoảng 1.871,123 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch.

 

Đối với kế hoạch vốn của năm 2023

 

Kết quả giải ngân kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương năm 2023: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến 6 tháng năm 2023, kết quả giải ngân khoảng 1.131,044 tỷ đồng, đạt 5,33% kế hoạch. Chi tiết theo từng chương trình: (1) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được khoảng 485,638 tỷ đồng, đạt 3,94% kế hoạch; (2) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững khoảng 422,187 tỷ đồng, đạt 6,53% kế hoạch; (3) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khoảng 223,219 tỷ đồng, đạt 9,17% kế hoạch.

 

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công của năm 2023: Ước đến 31 tháng 8 năm 2023, kết quả giải ngân được khoảng 10.139,674 tỷ đồng, đạt 41,9% kế hoạch. Kết quả theo từng chương trình: (1) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được khoảng 4.864,185 tỷ đồng, đạt 41,2% kế hoạch; (2) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững khoảng 1.721,214 tỷ đồng, đạt 31,9% kế hoạch; (3) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khoảng 3.554,275 tỷ đồng, đạt 50,8% kế hoạch.

 

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công chương trình mục tiêu quốc gia trong 8 tháng đầu năm 2023 (bao gồm cả vốn của năm 2022 kéo dài sang năm 2023). Nếu tính tổng vốn đầu tư công giải ngân trong năm 2023 (bao gồm cả vốn đầu tư của năm 2022 kéo dài sang năm 2023): Ước đến 31 tháng 8 năm 2023, kết quả giải ngân đạt được khoảng 16.365,331 tỷ đồng, đạt 47,81% kế hoạch. Kết quả theo từng chương trình: (1) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được khoảng 7.453,953 tỷ đồng, đạt 45,93% kế hoạch; (2) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững khoảng 3.485,98 tỷ đồng, đạt 41,03% kế hoạch; (3) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khoảng 5.425,398 tỷ đồng, đạt 57,01% kế hoạch./.

 

                                                                                      Trịnh Minh