Thứ 5, Ngày 29/02/2024 -

Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy được hưởng phụ cấp đặc biệt mức 30%
Ngày đăng: 16/09/2023  10:57
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 15/9/2023, Bộ Nội vụ có Văn bản số 2580/BNV-TL gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kon tum về chế độ phụ cấp đặc biệt 30% đối với Thực hiện phụ cấp đặc biệt mức 30% đối với xã Rờ Kơi thuộc huyện Sa Thầy

Theo đó, trả lời văn bản số 11/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 và văn bản số 211/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chế độ phụ cấp đặc biệt đối với xã Rờ Kơi thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 8282/BTC-NSNN ngày 04 tháng 8 năm 2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 3251/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 15 tháng 8 năm 2023, Bộ Quốc phòng tại văn bản số 2751/BQP-TC ngày 03 tháng 8 năm 2023, Bộ Công an tại văn bản số 2645/BCA-X01 ngày 01 tháng 8 năm 2023 và Uỷ ban Dân tộc tại văn bản số 1538/UBDT-CSDT ngày 31 tháng 8 năm 2023, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

 

Thực hiện phụ cấp đặc biệt mức 30% đối với xã Rờ Kơi thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

 

Thời gian tính hưởng chế độ phụ cấp đặc biệt nêu trên kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023. Đối tượng áp dụng và cách tính trả chế độ phụ cấp đặc biệt thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang./.

 

                                                                                                    Trịnh Minh