Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Kế hoạch bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024
Ngày đăng: 03/10/2023  21:26
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03/10/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3334/UBND-HTKT về việc thực hiện Công văn số 7382/VPCP-CN ngày 26/9/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án nguồn và lưới điện, đặc biệt là các dự án trọng điểm, cấp bách nhằm đảm bảo cung ứng điện; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

Sở Công Thương tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hộ gia đình tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2318/KH-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các bước chuẩn bị đầu tư các dự án điện trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

 

Tuấn Tài - Danh Tùng