Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024
Ngày đăng: 03/10/2023  21:28
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03/10/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3348/UBND-KGVX về việc tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản đã ban hành. Tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời, hiệu quả các nhóm vấn đề: Phải kiên quyết, kiên trì không cho ma túy, tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường, xâm hại đến sức khỏe, đạo đức và nhân cách của học sinh, sinh viên; khắc phục bằng được tình trạng bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học cho học sinh, giáo viên trong mọi hoàn cảnh; chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục cao đẳng, giáo dục thường xuyên; rà soát việc dạy và học môn học giáo dục công dân trong trường học phổ thông, bảo đảm chất lượng, thực chất, hiệu quả; có giải pháp nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non, các trường học ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

 

Tiếp tục rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đảm bảo phù hợp, theo quy định. Nghiêm túc thực hiện có hiệu quả công tác đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

 

Đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ của các đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Tự chủ giáo dục trên tinh thần “không cầu toàn nhưng cũng không nóng vội” với cách làm bài bản, khoa học, phù hợp với lộ trình cụ thể, rõ ràng để các cơ sở giáo dục tự chủ về chuyên môn, kinh phí nhưng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước theo quy định.

 

Tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; khuyến khích doanh nghiệp tham gia từ khâu đào tạo, thực hành đến khâu sử dụng lao động. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

 

Có giải pháp tài chính hỗ trợ giáo viên vùng sâu, vùng xa, giáo viên mầm non, trang bị cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học đang bị thiếu, xuống cấp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp từng đơn vị, địa phương. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phát huy chính sách, nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

 

Tuấn Tài – Huy Thông