Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Báo cáo kết quả thu hồi số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi người có công
Ngày đăng: 30/11/2023  07:44
Mặc định Cỡ chữ
Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có Văn bản số 753/TTr-NCC gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo kết quả thu hồi số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi người có công.

Theo đó, ngày 21/11/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 5006/LĐTBXH-VP về việc đề xuất Chính phủ báo cáo nội dung xử lý khoản trợ cấp đối tượng hưởng sai chế độ ưu đãi người có công với với cách mạng trong Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; căn cứ Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra, Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 09/9/2018 của Chính phủ về việc giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi các khoản trợ cấp ưu đãi của đối tượng đã hưởng chế độ ưu đãi không đúng quy định, nộp ngân sách nhà nước và chỉ đạo của Bộ trưởng, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo báo cáo tổng số đối tượng hưởng sai chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã ban hành quyết định chấm dứt hưởng chế độ và số tiền phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo, điều tra, rà soát; kết quả thu hồi số tiền đối tượng hưởng sai nộp ngân sách nhà nước đến hết ngày 31/12/2023, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của địa phương; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, hợp pháp của thông tin, tài liệu và gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Thanh tra) trước ngày 31/01/2024 để tổng hợp, báo cáo./.

 

Trịnh Minh