Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo toàn quốc năm 2023
Ngày đăng: 06/02/2024  16:49
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 134/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/01/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Cụ thể:

 

Tỷ lệ nghèo đa chiều chung toàn quốc là 5,71%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 1.586.336 hộ.

 

Tỷ lệ hộ nghèo chung cả nước là 2,93%; tổng số hộ nghèo là 815.101 hộ.

 

Tỷ lệ hộ cận nghèo chung cả nước là 2,78%; tổng số hộ nghèo là 771.235 hộ.

 

Huyện nghèo theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025: Tỷ lệ nghèo đa chiều là 47,94%, tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo là 471.571 hộ; Tỷ lệ hộ nghèo là 31,72%, tổng số hộ nghèo là 311.981 hộ; Tỷ lệ cận nghèo là 16,22%, số hộ cận nghèo là 159.590 hộ.

 

Theo Quyết định, tỉnh Kon Tum có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là 11,23%; tổng số hộ nghèo và cận nghèo là 16.788 hộ; tỷ lệ hộ nghèo là 6,84%, tổng số hộ nghèo là 10.220 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo là 4,39%, tổng số hộ cận nghèo là 6.568 hộ.

 

Thái Ninh