Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Ngày đăng: 19/02/2024  15:51
Mặc định Cỡ chữ
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 49-HD/BTGTU ngày 19/02/2024 về công tác tuyên truyền, sinh hoạt chính trị tư tưởng về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) với chủ đề "Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại".

 

Ngày 07/5/1954, lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, đánh dấu Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Ảnh tư liệu

 

Theo đó, yêu cầu các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chính trị tư tưởng về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (sự kiện) được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định hiện hành; lồng ghép với tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp Nhân dân.

 

Nội dung tuyên truyền gồm bối cảnh lịch sử, âm mưu của thực dân Pháp trong kế hoạch Nava; chủ trương của Đảng ta về mở Chiến dịch; những chiến thắng và chiến công của quân, dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

 

Tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại; khẳng định tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

 

Công lao, đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các tầng lớp nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

 

Tình đoàn kết chiến đấu thủy chung, son sắt của quân và dân ba nước Đông Dương; sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Nhân dân ta.

 

Bài học kinh nghiệm quý báu của Chiến thắng Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước và của địa phương trong 70 năm qua.

 

Các hoạt động sinh hoạt chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành; phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới của Tổ quốc...

 

Thái Ninh