Thứ sáu, Ngày 19/07/2024 -

Hoàn thành Thông báo kết quả HNTW khóa XIII và phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trước ngày 20/6
Ngày đăng: 26/05/2023  15:47
Mặc định Cỡ chữ
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có văn bản 1738-CV/BTGTU ngày 26/5 đề nghị các đơn vị, địa phương hoàn thành Thông báo kết quả HNTW khóa XIII và phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trước ngày 20/6 tới.

 

Công văn nêu rõ: Thực hiện văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền: (1) Thông báo kết quả HNTW giữa nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng; (2) Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30-01-2023 của Bộ Chính trị "về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững trong tình hình mới"; (3) Kết luận số 54-KL/TW ngày 09-5-2023 của Ban Bí thư về “tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03-10-2017 của Ban Bí thu về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; (4) Chỉ thị số 21- CT/TW, ngày 04-5-2023 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị (tài liệu được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

 

Việc phổ biến, quán triệt hoàn thành trước 20-6-2023. Kết thúc đợt phổ biến, quán triệt, đề nghị các địa phương, đơn vị báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương./.

 

Dương Nương