Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

9 tháng năm 2023, Ngành Thanh tra tỉnh đã kết thúc 116 cuộc thanh tra, kiểm tra
Ngày đăng: 29/09/2023  22:36
Mặc định Cỡ chữ
Trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã triển khai 160 cuộc thanh tra, kiểm tra; đã kết thúc 116 cuộc thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực quản lý tài chính - kế toán; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý và sử dụng đất;... với tổng số tiền sai phạm trên 3,1 tỷ đồng và 103.629 m2 đất.

 

Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN trên 2,2 tỷ đồng, thu hồi về đơn vị 196.161.139 đồng, kiến nghị thu hồi 103.629 m2 đất và kiến nghị xử lý khác về tiền trên 695 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân trên 2,8 tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị khắc phục các thiếu sót, sai phạm, khuyết điểm còn tồn tại và kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

 

Các cơ quan, địa phương liên quan đã chuyển hồ sơ, tài liệu sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ 02 vụ việc; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 56 tập thể và 227 cá nhân.

 

Trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các cơ quan Thanh tra chuyên ngành đã triển khai 69 cuộc thanh tra, kiểm tra (50 cuộc theo kế hoạch và 19 cuộc đột xuất); đến nay đã kết thúc 53 cuộc thanh tra, kiểm tra (2.761 cá nhân và tổ chức được thanh tra, kiểm tra) trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nội vụ, nông nghiệp, giao thông vận tải… Qua thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính 70 tập thể và 272 cá nhân với tổng số tiền trên 2,8 tỷ đồng.

 

Về thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trong kỳ, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 2.613 bản kê khai tài sản, thu nhập; đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 31 cá nhân tại 05 đơn vị. Đến nay, đã ban hành kết luận đối với 24 cá nhân tại 03 đơn vị. Qua xác minh đã kiến nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 13 cá nhân về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, rõ ràng theo quy định...

 

Thái Ninh