Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2024
Ngày đăng: 24/06/2024  14:25
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/6/2024, Bộ Tài chính có Văn bản số 6348/BTC-QLNS gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2024.

Theo đó, căn cứ qui định tại Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 ngày 23/11/2017, việc điều chỉnh kế hoạch vay lại hàng năm thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Do đó, để đảm bảo thời gian rà soát, tổng hợp số liệu báo cáo Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2024, Bộ Tài chính đề nghị:

 

Các địa phương có nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2024 (kể cả các địa phương đã có văn bản đề nghị điều chỉnh trước công văn này), thực hiện rà soát số liệu, đánh giá khả năng giải ngân trong năm 2024 và có văn bản chính thức của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2024 gửi Bộ Tài chính trước ngày 10/7/2024 (tính theo ngày phát hành công văn). Các đề nghị điều chỉnh sau ngày 10/7/2024 sẽ không được tổng hợp trong báo cáo trình Chính phủ để trình Quốc Hội.

 

Các địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Quốc hội về tính chính xác, hợp lý của số liệu đề nghị điều chỉnh.

 

Các địa phương đề nghị điều chỉnh tăng kế hoạch vốn vay lại phải cam kết tại văn bản đề nghị điều chỉnh về việc đảm bảo giải ngân được hết số vốn dự kiến được điều chỉnh tăng. Các địa phương điều chỉnh giảm phải đảm bảo không sử dụng phần kế hoạch vốn đã điều chỉnh giảm.

 

Ngoài văn bản chính thức gửi theo đường công văn, đề nghị các địa phương gửi 1 bản mềm vào địa chỉ email taichinhdoingoai@mof.gov.vn với tiêu đề “Điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại 2024”./.

 

Trịnh Minh