Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2025 và giai đoạn 2025-2027
Ngày đăng: 24/06/2024  20:55
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/6/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2189/UBND-KTTH về việc xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2025 và giai đoạn 2025-2027.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tín dụng năm 2024 và xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2025 và giai đoạn 2025-2027 theo đúng quy định và ý kiến của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tại Công văn số 3595/NHCS-KHNV ngày 14/6/2024; hoàn thành, gửi về NHCSXH Chi nhánh tỉnh trước ngày 15/7/2024.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện, các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2025 và giai đoạn 2025-2027 theo đúng quy định và hướng dẫn của NHCSXH Việt Nam tại Công văn số 3595/NHCS-KHNV ngày 14/6/2024; trên cơ sở đó, tổng hợp gửi về NHCSXH tỉnh trước ngày 10/7/2024.

 

UBND tỉnh đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn: Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp dưới phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn trong quá trình rà soát nhu cầu vốn, xây dựng kế hoạch tín dụng chính sách năm 2025 và giai đoạn 2025-2027 theo quy định.

 

 Giao NHCSXH Chi nhánh tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tín dụng năm 2024 và xây dựng kế hoạch tín dụng chính sách năm 2025 và giai đoạn 2025-2027 theo đúng quy định và ý kiến của Tổng Giám đốc NHCSXH tại Công văn số 3595/NHCS-KHNV ngày 14/6/2024; đồng thời, tổng hợp nhu cầu kế hoạch tín dụng chính sách năm 2025 và giai đoạn 2025-2027, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định và đảm bảo tiến độ thời gian yêu cầu./.

 

Vũ Huệ - Quang Tiến