Thứ 5, Ngày 21/10/2021 -

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng: 22/09/2021  10:24
Mặc định Cỡ chữ
Theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, tỉnh Kon Tum có 371 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025.

 

Tại Quyết định, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách 13.222 thôn đặc biệt khó khăn, bao gồm: 11.179 thôn của xã khu vực III; 736 thôn của xã khu vực II, 1.184 thôn của xã khu vực I  và 123 thôn của các xã có thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Đối với tỉnh Kon Tum, có 371 thôn đặc biệt khó khăn, bao gồm: 330 thôn của xã khu vực III; 17 thôn của xã khu vực II; 23 thôn của xã khu vực I và 01 thôn của xã có thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi. Xem danh sách tại đây.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025./.

 

Cổng TTĐT tỉnh