Thứ 7, Ngày 02/03/2024 -

Mời thầu gói thầu chăm sóc rừng trồng năm II (năm 2019) - 50 ha
05/03/2019  00:00 15.930 Lượt xem
Gói thầu Gói thầu chăm sóc rừng trồng năm II (năm 2019) - 50 ha
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Gói thầu chăm sóc rừng trồng năm II (năm 2019) - 50 ha
 Nguồn vốn Nguồn thu dịch vụ môi trường rừng của đơn vị
 Bên mời thầu Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy
 Số hiệu KHLCNT 20190308325
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 08/03/2019 - 10:00 Đến ngày  19/03/2019 - 09:00
 Địa điểm Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy - Kon Rẫy - Kon Tum
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 19/03/2019 - 09:00
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 8.000.000 VND (Tám triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 360 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Chăm sóc rừng trồng năm II (năm 2019) - 50 ha

Thông tin liên quan