Thứ 5, Ngày 29/02/2024 -

Mời thầu gói thầu Chỉnh lý hoàn chỉnh công đoạn 2 (từ bước 6 đến bước 23) tài liệu lưu trữ của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum trước năm 1991 và từ năm 2004 đến năm 2010.
20/04/2019  00:00 10.697 Lượt xem
Gói thầu Chỉnh lý hoàn chỉnh công đoạn 2 (từ bước 6 đến bước 23) tài liệu lưu trữ của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum trước năm 1991 và từ năm 2004 đến năm 2010.
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Chỉnh lý hoàn chỉnh công đoạn 2 (từ bước 6 đến bước 23) tài liệu lưu trữ của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum trước năm 1991 và từ năm 2004 đến năm 2010.
 Nguồn vốn Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
 Bên mời thầu Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
 Số hiệu KHLCNT 20190451385
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSYC từ 25/04/2019 - 07:00 Đến ngày  06/05/2019 - 07:00
 Địa điểm Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum - Số 345 Bà Triệu – Thành phố Kon Tum – tỉnh Kon Tum.
 Giá bán Miễn phí
 Thời điểm mở thầu 06/05/2019 - 07:00
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
 Số tiền bảo đảm dự thầu 7.497.525 VND (Bảy triệu bốn trăm chín mươi bảy nghìn năm trăm hai mươi năm đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Chỉnh lý hoàn chỉnh công đoạn 2 (từ bước 6 đến bước 23) tài liệu lưu trữ của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum trước năm 1991 và từ năm 2004 đến năm 2010.

Thông tin liên quan